Welcome to 《Acta Edulis Fungi》

Editorial Board

《食用菌学报》编辑委员会

Editorial Board of ACTA EDULIS FUNGI

 

任  Honorary chairman 李 玉(LI Yu) 吴清平(WU Qingping)

编委会  Chairman    蔡友铭 (CAI Youming)

编委会副主任 Associate Chairman 谭 琦(TAN Qi) 张劲松(ZHANG Jingsong)

   Members  

包海鹰(BAO Haiying)

蔡为明(CAI Weiming)

曹 晖(CAO Hui)

常明昌(CHANG Mingchang)

陈美元(CHEN Meiyuan)

陈明杰(CHEN Mingjie)

崔凤杰(CUI Fengjie)

邓旺秋(DENG Wangqiu)

邓优锦 DENG Youjin)

董彩虹(DONG Caihong)

何晓兰(HE Xiaolan)

孔维威 KONG Weiwei)

李长田(LI Changtian)

李传华(LI Chuanhua)

李南羿 LI Nanyi)

李泰辉(LI Taihui)

林俊芳(LIN Junfang)

林志 LIN Zhibin)

刘靖宇(LIU Jingyu)

刘艳芳 LIU Yanfang)

刘英丽 LIU Yingli)

陆 玲  (LU Ling)

马 林  (MA  Lin)

潘迎捷 PAN Yingjie)

彭卫红(PENG Weihong)

尚晓冬 SHANG Xiaodong)

申进文(SHEN Jinwen)

汪 虹 WANG Hong)

王成树(WANG Chengshu)

王泽生 WANG Zesheng)

魏铁铮 WEI Tiezheng)

 芳(WU Fang

吴 刚 WU Gang)

吴莹莹 WU Yingying)

肖 扬(XIAO Yang)

徐军伟(XU Junwei)

杨 娟 (YANG Juan)

 焱(YANG Yan)

杨祝良 YANG Zhuliang)

姚一建 YAO Yijian)

 泓(YU Hong)

张金霞(ZHANG Jinxia)

张莉侠(ZHANG Lixia)

张瑞颖(ZHANG Ruiying)

张永杰(ZHANG Yongjie)

张作法 ZHANG Zuofa

赵明文(ZHAO Mingwen)

郑倩望(ZHENG Qianwang)

周丽伟(ZHOU Liwei)

BUSWELL John(United Kingdom)

CALLAC Philippe(France)

CHANG Shuting(Australia)

FAN Hua(Germany)

GROGAN Helen(Ireland)

HONDA Yoichi (Japan)

SANCHEZ Jose E (Mexico)

SHARMA Shekhar HS(United Kingdom)

SONNENBERG Anton SM (The Netherlands)

SUZUKI Akria(Japan)

XU Jianping(Canda)

  Editor-in-Chief                                    张劲松(ZHANG Jingsong

副主编 Associate Editors-in-Chief                 鲍大鹏(BAO Dapeng) 边银丙(BIAN Yinbing

                       宋春艳 SONG Chunyan)  谢宝贵 (XIE Baogui

执行副主编 Executive Associate Editor-in-Chief   王瑞霞(WANG Ruixia)

中文编辑 Chinese Editors                                朱丽娜(ZHU Lina)     马丹丹(MA Dandan

                                     汪 虹(WANG Hong) 曹婷婷(CAO Tingting

英文编辑 English Editor                                  费理文(FEI LiwenPubdate: 2022-07-14    Viewed: 7706